header/footer menu

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tuyên bố về Bảo vệ Thông tin Cá nhân

TOBA, INC. nhận thức rõ được tầm quan trọng của thông tin cá nhân và tin rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân là một trong những trách nhiệm chính của công ty. Tất cả các thông tin thu thập được trong quá trình hoạt động kinh doanh của Toba sẽ được xử lý theo luật pháp liên quan đến thông tin cá nhân và chính sách về thông tin cá nhân của riêng chúng tôi quy định như dưới đây.

Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân

 1. Khi chúng tôi yêu cầu Thông tin Cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về mục đích và sẽ chỉ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân của mình trong phạm vi cần thiết để hoàn thành mục đích đó.
 2. Chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý vị cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ thuộc một hoặc nhiều điều kiện sau đây:
  1. Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của quý vị
  2. Khi Thông tin Cá nhân của quý vị là cần thiết để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của khách hàng, của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc của chúng tôi.
  3. Khi nội dung của thoả thuận không tiết lộ đã ký với quý vị trước đây, cho phép tiết lộ thông tin đó.
  4. Khi chúng tôi được yêu cầu tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý vị theo luật pháp, lệnh tòa án, hoặc tương tự.
 3. Trường hợp thuộc một trong những điều kiện nêu trên, việc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị là cần thiết, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin đó nếu có sự đồng ý trước của quý vị và sẽ đảm bảo thông qua hợp đồng rằng người nhận sẽ quản lý thông tin một cách phù hợp và ngăn chặn việc rò rỉ thông tin hoặc chuyển nhượng cho một bên thứ ba nào khác.
 4. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật cho quý vị sản phẩm và những thông tin kỹ thuật mới nhất thông qua bưu điện hoặc thư điện tử, tuy nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng một phương thức truyền thông khác, ngừng hoặc khởi động lại dịch vụ nếu quý vị yêu cầu chúng tôi làm như vậy.
 5. Trưởng bộ phận tuân thủ của chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu, thông báo và thay đổi đối với chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.
 6. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tuân thủ theo luật pháp và pháp lệnh liên quan đến việc bảo vệ Thông tin Cá nhân và đưa ra những cải tiến đối với chính sách trên một cách liên tục.

Nếu quý vị có bất kỳ mối quan ngại nào về việc không tuân thủ chính sách thông tin cá nhân của chúng tôi hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về việc quản lý thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu, vui lòng liên hệ với trưởng bộ phận tuân thủ của chúng tôi.

Địa chỉ: 2-8-6, Suido, Bukyo-ku, Tokyo
Điện thoại: +81 3 3944 4031
Mail: Địa chỉ: kanri-01@toba.co.jp

ĐẦU TRANG