header/footer menu

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวผู้ใช้บริการ

คำประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

TOBA, INC.ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และเชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบหลักของบริษัท ข้อมูลทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในกระบวนการของกิจกรรมทางธุรกิจของTOBA, INC.จะนำไปใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เมื่อเราขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ให้คุณทราบทุกครั้ง แลจะขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่จำเป็นเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์นั้น
 2. เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ
  2. เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของลูกค้าของเรา บุคคลที่สาม หรือบริษัทเรา
  3. เมื่อรายละเอียดในข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ลงนามกับคุณไปก่อนหน้านี้แล้ว อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  4. เมื่อเราได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรืออื่นๆ ในลักษณะใกล้เคียงกัน
 3. เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากมีเงื่อนไขข้างต้นหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น เราจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่มีความสำคัญและจะสร้างความเชื่อมั่นตลอดสัญญาว่าผู้รับข้อมูลจะจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมและจะป้องกันไม่ให้รั่วไหลหรือส่งไปยังบุคคลที่สาม
 4. เราจะพยายามแจ้งข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ล่าสุดอยู่เสมอทั้งทางโพสต์หรืออีเมล์ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้วิธีสื่อสารอื่นๆ ด้วย และจะหยุดหรือเริ่มบริการใหม่อีกครั้งหากคุณแจ้งให้เราดำเนินการดังกล่าว
 5. หัวหน้างานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะประสานงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อข้อสอบถามทั้งหมด การประกาศ และการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 6. เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและพระราชบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนานโยบายดังกล่าวบนพื้นฐานของสิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่

หากคุณมีข้อกังวลว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ได้รับการปฏิบัติตาม หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อหัวหน้างานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ที่อยู่ : 2-8-6, Suido, Bukyo-ku, Tokyo
โทรศัพท์ : +81 3 3944 4031
อีเมล์: kanri-01@toba.co.jp

ขึ้นด้านบน